Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 22 maja 2019 r. Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podlega :

1. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. zwierzchnictwu Starosty Wołomińskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:

a. spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie reguluje:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 22.05.2019 r. z późniejszymi zmianami

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ogólny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaczyńska Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. sztab. Monika Kaczyńska
do góry