Informacje ogólne - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Informacje ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim*,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

Komendant Powiatowy Policji Warszawa w Wołominie organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie.

 

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady http://bip.kprm.gov.pl

 

Dokumenty należy składać:

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Wydział Ogólny   
05-200 Wołomin ul. Wileńska 43A

 

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jest niezwłocznie upowszechniania, poprzez umieszczenie jej w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie, ul. Wileńska 43A, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

  • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY POWEIATOWEJ POLICJI w WOŁOMINIE

oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.

 

WYDZIAŁ OGÓLNY  KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W WOŁOMINIE ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 47 72 47 275.

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ogólny KPP w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaczyńska Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. sztab. Monika Kaczyńska
do góry