Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP Wołomin, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na adres Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43a
05-200 Wołomin
e-mail: komendant.wolomin@ksp.policja.gov.pl

Skrzynka e-PUAP:    /KPPWOLOMIN/SkrytkaESP

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wołominie: inspektor Marek Ujazda
- adres: ul. Wileńska 43a; 05-200 Wołomin
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych: młodszy inspektor Andrzej Oleksiak,
- adres: ul. Wileńska 43a; 05-200 Wołomin
- e-mail: iod.kpp_wolomin@ksp.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ogólny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Zychnowska Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Zychnowska
do góry