DODO - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa-DODO).

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Wołominie

  adres: ul. Wileńska 43A, 05-250 Wołomin

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest podkomisarz Piotr Rostkowski,

  e-mail iod.kpp_wolomin@ksp.policja.gov.pl

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie
  i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

   Ograniczenia w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne

 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 3. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji : 07.09.2023
Data modyfikacji : 03.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Monika Kaczyńska KPP Wołomin
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Monika Kaczyńska
do góry