Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie jest Dariusz Wichniewicz - Koordynator Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, e-mail:  dariusz.wichniewicz@ksp.policja.gov.pl telefon:47-72-47-280.

Koordynatorem do spraw dostępności informacyjno - komunikacyjnej jest młodszy aspirant Monika Kaczyńska - oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: oficer.prasowy.wolomin@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72- 47- 273.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online u dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Usługa dostępna jest  w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Wileńskiej 43a w Wołominie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie podlega siedem jednostek: Komisariat Policji w Ząbkach ul. Górnośląska 30, 05-091 Ząbki,Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5, 05-270 Marki, Komisariat Policji w Zielonce ul. Piastowska 17, 05-220 Zielonka, Komisariat Policji w Kobyłce ul. Księdza Marmo 13A, 05-230 Kobyłka, Komisariat Policji w Radzyminie ul. Romualda Traugutta 17, 05-250 Radzymin, Komisariat Policji w Tłuszczu ul. Szkolna 6, 05-240 Tłuszcz, Komisariat Policji w Jadowie ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 25, 05-280 Jadów.

Siedziba Komendy Powiatowej w Wołominie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Wileńskiej 43a w Wołominie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych, po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy wideodomofonu.

W recepcji znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez służbę dyżurną jednostki. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie w poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem kodowym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu znajdującym się na parterze, przy recepcji i w sąsiedztwie służby dyżurnej.

W budynku nie ma windy wewnętrznej. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter. Toalety dla interesantów znajduje się w hallu przy wejściu głównym, po lewej stronie poczekalni. Toaleta w poczekalni jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online na dyżurce w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Powyższa usługa dostępna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00.

Komisariat Policji w Ząbkach

Siedziba Komisariatu Policji w Ząbkach (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki), w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Górnośląskiej 30 w Ząbkach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Bezpośrednio o wejściu do obiektu znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą oraz drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju znajdującym się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, w recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Markach

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Sportowej 5 w Markach (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. W budynku swoją siedzibę ma również Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów. Punkt przyjęć interesanta znajduje się na wprost wejścia. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma pomieszczenia pozwalającego na obsłużenie interesantów na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, w recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Zielonce

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Piastowskiej 17 w Zielonce (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon, który pozwala skontaktować się z służbą dyżurującą. W recepcji znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów. Punkt przyjęć interesanta znajduje się na wprost wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu przed budynkiem komisariatu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Kobyłce

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Księdza Marmo 13A w Kobyłce (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. W budynku swoją siedzibę ma również Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio po wejściu do obiektu znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mają możliwości obsłużenia w pokoju znajdującym się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, w recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, jest wyznaczone miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Radzyminie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Romualda Traugutta17, w Radzyminie (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Bezpośrednio po wejściu do obiektu znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju znajdującym się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, w recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Tłuszczu

Siedziba komisariatu znajduje się na przy ul. Szkolnej 6 w Tłuszczu (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio po wejściu do obiektu znajduje się poczekalnia i punkt przyjęć interesanta, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju znajdującym się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, w recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Jadowie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 25 w Jadowie (lokalizacja google - uwaga link przenosi do nowej zakładki przeglądarki). Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Bezpośrednio po wejściu do obiektu po prawej stronie znajduje się punkt przyjęć interesanta oraz poczekalnia, obsługiwany przez policjantów pełniących bieżącą służbę. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci są bezpośrednio obsługiwani przez policjantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju znajdującym się na parterze budynku gdyż komisariat zajmuje tylko kondygnacje parterowe.

Toaleta dla interesantów  znajduje się w poczekalni oraz w korytarzach budynku komisariatu. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Raport o stanie dostępnościRaport o stanie dostępności. Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostępniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2022
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Wichniewicz - Koordynator ds. dostępności KPP w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Monika Kaczyńska
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Monika Kaczyńska
do góry